Over ons

Stichting Dokkum Tulpenstad heeft ten doel:

  • het organiseren van een jaarlijks Tulpenevenement;
  • het thema van het evenement is gerelateerd aan sociale, economische, culturele en maatschappelijke factoren van het gebied in en rondom Dokkum, waarbij de aandacht ligt op verdere ontwikkeling, economische interesse voor en de verrijking van de regio;
  • de verbetering van de toeristische bekendheid van het gebied in en om Dokkum en de verdere regio;
  • het bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers onderling, tussen – de bewoners en de ondernemers alsmede tussen ondernemers, bewoners – en het regionaal bestuur;
  • het zoeken van samenwerking tussen reeds bestaande initiatieven in de regio met gelijksoortige doelstelling;
  • promotie van de tulp;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Uitvoering

De stichting heeft in de afgelopen jaren goed samengewerkt met de gemeente Noardeast-FryslânDe gemeente en provinsje Fryslân hebben financiële middelen beschikbaar gesteld.  De gemeente is als beheerder van de Bolwerken en ander gemeentelijk groen ook nauw betrokken bij het planten en onderhouden van de velden. 

Door het benaderen van sponsoren en de inzet van vrijwilligers is in de afgelopen jaren mogelijk gebleven de bloeirijkdom op een hoog niveau te handhaven. 

In de afgelopen tijd is door het bestuur nagedacht over de mogelijkheid om de doelstelling te continueren.  Het aspect biodiversiteit wordt steeds nadrukkelijker genoemd en de eerlijkheid gebied dat er minder middelen beschikbaar zijn.

Op het Zuiderbolwerk vallen de grote vlakken met narcissen op.  Er is ieder jaar een perk met tulpen bij de draaispil van de oude brug. Op het talud zijn nog tulpen van de eerste inplant van tien jaar geleden terug te vinden.

Eén van de ideeën is meer te focussen op bepaalde bijzondere plekken in de binnenstad, zoals de oude begraafplaats aan het Zuiderbolwerk.

Oude begraafplaats op de Bolwerken

Het Zuiderbolwerk is één van de drukst bezochte delen van het Dokkumer Bolwerk.  Aan het eind ligt een oude begraafplaats. Deze begraafplaats telt tenminste 108 graven. Het meest bekende graf is dat van Dirk Rafaelsz. Camphuysen, theoloog, dichter en Arminiaan.  Getuige de tekst op zijn grafsteen heeft hij hier twee eeuwen zonder zijn hoofd gelegen.

De meeste graven zijn van oorsprong afkomstig van de Grote Markt en bevatten overblijfselen van middeleeuwse menselijke resten.  Meer dan een paar scheefstaande grafzerken her en der verspreid over het terrein zijn het niet. Een aantal grafzerken is, aangedaan door de tijd, niet meer leesbaar. Houten kruisen zijn helemaal verdwenen.  Recent zijn, na de herinrichting van de Markt, overblijfselen in een nieuwe grafkelder (een zogenaamd knekelgraf)  herbegraven.

Stinzenplanten

Bijzonder feit van de begraafplaats is dat er relicten aanwezig zijn van stinzenplanten.  Het is niet bekend hoe lang die aanwezig zijn.  In de literatuur worden ze regelmatig genoemd.  Onder de haag en in het gras groeien sinds vele jaren sneeuwklokjes.  Het is een symboolplant. De bloemen verbeelden de reinheid en nederigheid van Maria. In Dokkum groeit op de begraafplaats de ‘gewone’ sneeuwklok, Galanthus nivalis (frysk: Liderke) en de dubbele vorm Galathus nivalis Flore Pleno.   Op andere plekken wordt o.a. de kievitsbloem aangetroffen.

Stinzenplanten vormen een specifieke groep siergewassen die vooral sinds de aanleg van parken en tuinen in de landschapstuin werd gebruikt.  De bol-, knol-, en wortelstokgewassen die weinig onderhoud vragen passen goed bij de kenmerken van de landschapsstijl zoals natuurlijkheid, sfeer en stemming en esthetische aantrekkelijkheid.  Op de oude begraafplaats versterken ze de cultuurhistorische waarde.  Voor hun voortbestaan zijn ze afhankelijk van het menselijk handelen, maar arbeidsintensief onderhoud is niet gewenst.

In de afgelopen jaren is door aanplant van wilde geelbloeiende tulpen (Tulipa sylvestris, afkomstig van de begraafplaats van Ternaard)  en de machinale aanplant van een stinzenflora-mengsel van de firma JUB uit Sassenheim getracht het aandeel stinzenflora te vergroten.  O.a. helmbloem, winterakoniet, wilde tulp, kievitsbloem en boerenkrokus  weten zich redelijk goed te handhaven.

De duidelijke begrenzing van de begraafplaats en het historische karakter lenen zich voor een meer specifieke aanpak en meer uitgewerkte aanpak.  Stichting Dokkum tulpenstad ziet het als een pilot die wellicht bij een geslaagde aanpak op meer plekken in Dokkum en de rest van de gemeente kan worden toegepast.

Het vijftal bestuursleden verricht de werkzaamheden voor de stichting als vrijwilligers met een grote betrokkenheid en enthousiasme om de gestelde doelen te bereiken. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.