Activiteiten

Plaatsing tulpenbakken

Jaarlijks plaatst de stichting in overleg met de gemeente in het hart van de monumentale binnenstad van Dokkum op de Zijl aan einde maart/begin april een aantal fraaie tulpenbakken. Wij kunnen dat doen door de ondersteuning van een groot aantal sponsoren. Dokkum Tulpenstad is door die ontwikkeling en door de op de Bolwerken gerealiseerde tulpenvelden een begrip voor de toerist, die tijdens de bloei in de maanden april en eerste helft mei hier graag een kijkje komt nemen.

Start tulpenseizoen 2024 

Op vrijdag 5 april heeft het bestuur ter gelegenheid van de plaatsing van tulpenbakken in het centrum van de stad nabij De Zijl het tulpenseizoen 2024 ingeluid. Aan de start van het tulpenseizoen hebben meegewerkt de gemeente,  De Klyster en leerlingen van groep 7 van de CBS Eben Haëzer. Het officiële gedeelte vond plaats in het stadhuis. De leerlingen hebben genoten van een gastles, verzorgd door de Klyster. Zij hebben ook deelgenomen aan een wedstrijd, waarin voor hen de opdracht was een mooie foto te maken van stinzenplanten en daarop aanwezige insecten/bijen. Tijdens het officiële gedeelte is bekend gemaakt wie de mooiste foto heeft gemaakt. Na het officiële gedeelte zijn wij naar De Zijl gegaan en hebben de leerlingen één tulpenbak prachtig beplant. 

Acties 2023 

Naast de gebruikelijke voorjaarsactie: het plaatsen van tulpenbakken in het centrum van Dokkum, hebben wij begin december op het Westerbolwerk 17.000 bollen van stinzenbloemen geplant. Wij hebben dat kunnen doen in samenwerking met en financieel ondersteund door de gemeente. De wethouder, mevrouw Hanneke Jouta, heeft het startsein gegeven voor deze plantactie. Aan de het planten hebben gemeentelijke medewerkers, bewoners van het Westerbolwerk en leden van het bestuur met heel veel plezier bijgedragen. Het winters decor, sneeuw, vormde een heel bijzondere achtergrond voor deze actie. Aan het einde van de plantactie hebben we met zijn allen genoten van de snert.  

Actie biodiversiteit 2022

De stichting heeft in de afgelopen jaren goed samengewerkt met de gemeente Noardeast-Fryslân.  De gemeente en provinsje Fryslân hebben financiële middelen beschikbaar gesteld.  De gemeente is als beheerder van de Bolwerken en ander gemeentelijk groen ook nauw betrokken bij het planten en onderhouden van de velden. 

Door het benaderen van sponsoren en de inzet van vrijwilligers is in de afgelopen jaren mogelijk gebleven de bloeirijkdom op een hoog niveau te handhaven. 

In de afgelopen tijd is door het bestuur nagedacht over de mogelijkheid om de doelstelling te continueren.  Het aspect biodiversiteit wordt steeds nadrukkelijker genoemd en de eerlijkheid gebied dat er minder middelen beschikbaar zijn.

Op het Zuiderbolwerk vallen de grote vlakken met narcissen op.  Er is ieder jaar een perk met tulpen bij de draaispil van de oude brug. Op het talud zijn nog tulpen van de eerste inplant van tien jaar geleden terug te vinden.

Eén van de ideeën is meer te focussen op bepaalde bijzondere plekken in de binnenstad, zoals de oude begraafplaats aan het Zuiderbolwerk.

Oude begraafplaats op de Bolwerken

Het Zuiderbolwerk is één van de drukst bezochte delen van het Dokkumer Bolwerk.  Aan het eind ligt een oude begraafplaats. Deze begraafplaats telt tenminste 108 graven. Het meest bekende graf is dat van Dirk Rafaelsz. Camphuysen, theoloog, dichter en Arminiaan.  Getuige de tekst op zijn grafsteen heeft hij hier twee eeuwen zonder zijn hoofd gelegen.

De meeste graven zijn van oorsprong afkomstig van de Grote Markt en bevatten overblijfselen van middeleeuwse menselijke resten.  Meer dan een paar scheefstaande grafzerken her en der verspreid over het terrein zijn het niet. Een aantal grafzerken is, aangedaan door de tijd, niet meer leesbaar. Houten kruisen zijn helemaal verdwenen.  Recent zijn, na de herinrichting van de Markt, overblijfselen in een nieuwe grafkelder (een zogenaamd knekelgraf)  herbegraven.

Stinzenplanten

Bijzonder feit van de begraafplaats is dat er relicten aanwezig zijn van stinzenplanten.  Het is niet bekend hoe lang die aanwezig zijn.  In de literatuur worden ze regelmatig genoemd.  Onder de haag en in het gras groeien sinds vele jaren sneeuwklokjes.  Het is een symboolplant. De bloemen verbeelden de reinheid en nederigheid van Maria. In Dokkum groeit op de begraafplaats de ‘gewone’ sneeuwklok, Galanthus nivalis (frysk: Liderke) en de dubbele vorm Galathus nivalis Flore Pleno.   Op andere plekken wordt o.a. de kievitsbloem aangetroffen.

Stinzenplanten vormen een specifieke groep siergewassen die vooral sinds de aanleg van parken en tuinen in de landschapstuin werd gebruikt.  De bol-, knol-, en wortelstokgewassen die weinig onderhoud vragen passen goed bij de kenmerken van de landschapsstijl zoals natuurlijkheid, sfeer en stemming en esthetische aantrekkelijkheid.  Op de oude begraafplaats versterken ze de cultuurhistorische waarde.  Voor hun voortbestaan zijn ze afhankelijk van het menselijk handelen, maar arbeidsintensief onderhoud is niet gewenst.

In de afgelopen jaren is door aanplant van wilde geelbloeiende tulpen (Tulipa sylvestris, afkomstig van de begraafplaats van Ternaard)  en de machinale aanplant van een stinzenflora-mengsel van de firma JUB uit Sassenheim getracht het aandeel stinzenflora te vergroten.  O.a. helmbloem, winterakoniet, wilde tulp, kievitsbloem en boerenkrokus  weten zich redelijk goed te handhaven.

Op 28 oktober heeft de wethouder van de gemeente Noardeast-Fryslân, de heer Aant Jelle Soepboer, de officiële aftrap gegeven voor een stevige plantactie, die de volgende dag in samenwerking met een groot aantal bewoners van het Zuiderbolwerk echt ter hand is genomen.

Plaatsing bijenhotels

In samenhang met de aanplant van de in Friesland zo vertrouwde stinzenflora zijn er op deze locatie ook bijenhotels geplaatst. Daaraan hebben de kinderen van de cbs “De Bron” met veel plezier gewerkt. Zij zijn daarin begeleid door de NME “de Klyster”, die net alleen bij deze activiteit passende educatieve ondersteuning heeft geboden, maar ook de leerlingen heeft begeleid bij het maken van deze bijenhotels. Wij zijn zeer verheugd over de samenwerking met deze organisatie.

De duidelijke begrenzing van de begraafplaats en het historische karakter lenen zich voor een meer specifieke aanpak en meer uitgewerkte aanpak.  Stichting Dokkum tulpenstad ziet het als een pilot die wellicht bij een geslaagde aanpak op meer plekken in Dokkum en de rest van de gemeente kan worden toegepast.

Bestuur

Het vijftal bestuursleden verricht de werkzaamheden voor de stichting als vrijwilligers met een grote betrokkenheid en enthousiasme om de gestelde doelen te bereiken. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.